Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 1259 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Opracowanie trójwymiarowego modelu i oprogramowania opartego o frontalne automaty komórkowe do modelowania rozwoju mikro...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Rafał Łach

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 2. Przemiany fazowe podczas niskiego i średniego odpuszczania oraz ich wpływ na własności stali

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Jakub Dziurka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 3. Zaawansowane organiczno-nieorganiczne materiały hybrydowe zawierające POSS: od nanorozmiarów do makroarchitektury

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy Pielichowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 4. Wpływ modyfikowanych nanokryształów celulozy na strukturę oraz właściwości termiczne i mechaniczne inżynierskich kompozy...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jerzy Pielichowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 5. Kierowana krystalizacja szkieł krzemianowo-fosforanowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Ewa Bułat

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 6. Symulacja DNS, modelowanie i badania eksperymentalne zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sławomir Kubacki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 7. Modelowanie i optymalizacja kadłuba pływającego pojazdu gąsienicowego

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Gabriel Szymon Mura

  Politechnika Śląska

 8. Stateczność podwójnie giętych konstrukcji cienkościennych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Robert Andrzej Cybulski

  Politechnika Śląska

 9. Suszenie produktów roślinnych w układach zamkniętych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jan Antoni Stawczyk

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 10. Fotonika nieporządku: nano i mikrorezonatory jako źródła światła laserowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Myśliwiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wydział Chemiczny

 11. Kryształy fluorku litu - wytwarzanie, optymalizacja oraz badanie luminescencji, dla innowacyjnej metody detekcji i mikro...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Paweł Stanisław Bilski

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 12. Modelowanie matematyczne zagadnień chłodzenia i stabilności termicznej elektromagnesów nadprzewodnikowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Monika Łucja Lewandowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 13. Perowskity podwójne z grupy Ba1-xAxY1-yByMn2O5+δ (A: Sr, Ca; B: Sc, Pr, Sm, Gd) dla technologii magazynowania tlenu i ka...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

 14. Nowa generacja hierarchicznie-strukturyzowanych membran ceramicznych o zwiększonym przewodnictwie jonowo-elektronowym

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Konrad Świerczek

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, Wydział Energetyki i Paliw

 15. Badania stabilności środowiskowej nanokompozytów biopolimerowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Mucha

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 16. Doświadczalna i numeryczna analiza sprzężonego deterministyczno-statystycznego efektu skali w materiałach kruchych

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman-Konarzewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 17. Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu metodą pola fazowego w zakresie skończ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 18. Zunifikowana strategia sterowania dynamicznego oparta o funkcję błędu

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Paweł Cesar Sanjuan Szklarz

  Politechnika Warszawska

 19. Opracowanie optymalnej metody redukcji ładunku zanieczyszczeń ścieków z produkcji asfaltów.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Piotr Boczkaj

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 20. Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznyc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Miller

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 21. Kinetyka kontrolowanego uwalniania leków z filmów biopolimerowych o złożonej strukturze.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Iwona Beata Michalak

  Politechnika Łódzka

 22. Implanty polimerowe wspomagające ukierunkowaną regenerację uszkodzonych nerwów obwodowych (kontynuacja badań)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jadwiga Ewa Laska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 23. Uogólnienie opisu dyfuzji w ciałach stałych; unifikacja metody dyfuzji wzajemnej i termodynamiki procesów nieodwracalnyc...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Danielewski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 24. Fizykochemiczna i mikrostrukturalna analiza zjawisk oddziaływania atmosfery obróbczej z zabezpieczeniami ochronnymi w pr...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Sylwester Piotr Pawęta

  Politechnika Łódzka

 25. Eksperymentalna i numeryczna analiza własności palnych gazu ze zgazowania osadów ściekowych

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sebastian Werle

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 26. Identyfikacja parametrów reologicznych ośrodków lepkosprężystych na przykładzie ciekłych i stałych polimerów metodą ultr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Marian Kiełczyński

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 27. Demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu "Butterfly Wing" z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego.

  Konkurs: SONATA 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Paweł Skalski

  INSTYTUT LOTNICTWA

 28. Badania cech budowy strukturalnej, własności mechanicznych i odporności korozyjnej nowej generacji stali typu lean duple...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Karol Brytan

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 29. Otrzymywanie i charakterystyka luminoforów azotkowych wytwarzanych metodą redukcji tlenków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Tomasz Rafał Pawlik

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 30. Zastosowanie teorii niezawodności z koncepcją najsłabszego ogniwa do szacowania trwałości zmęczeniowej stalowych złączy ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Blacha

  Politechnika Opolska

 31. Zaawansowane funkcjonalne materiały hybrydowe krzemionka-lignina

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 32. Nowa metoda generowania modów fizycznych dla niskowymiarowego modelowania przepływów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marek Morzyński

  POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 33. Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Teresa Błażewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 34. Badanie struktury i własności nowoopracowanych porowatych materiałów biomimetycznych wytwarzanych metodą selektywnego sp...

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Leszek Adam Dobrzański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 35. Badania wpływu nanocząstek na właściwości modyfikowanych membran polimerowych przeznaczonych do oczyszczania wody i ście...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Sylwia Halina Mozia

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 36. Opracowanie nowej generacji modeli rozwoju mikrostruktury i ich zastosowanie do projektowania technologii produkcji zaaw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 37. Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputer...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 38. Badania zjawisk podstawowych występujących w bimetalach wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego przy obciążeniach cyk...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Aleksander Gracjan Karolczuk

  Politechnika Opolska, Wydział Mechaniczny

 39. Mechanika sprzężonych zjawisk dyssypatywnych w materiałach anizotropowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Artur Władysław Ganczarski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 40. Dynamika mikro i nano obiektów zawieszonych w płynie_x000D_

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Aleksander Kowalewski

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 41. Porowate nanokompozyty oparte na karbonizowanych związkach metaloorganicznych typu MOF (metal-organic frameworks) i nano...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Mijowska

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 42. Ewolucja struktury i własności mechanicznych trudnoodkształcalnych stopów lekkich walcowanych w warunkach cyklicznej zmi...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych

 43. Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy n...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Tomasz Wyszkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 44. Badanie nieustalonych procesów wymiany ciepła w urządzeniach o małych wymiarach

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Mężyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 45. Kształtowanie struktury morfologicznej i własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych do zastosowań w układzie se...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Kazimierz Paszenda

  Politechnika Śląska, Centrum Inżynierii Biomedycznej

 46. Wpływ struktury na właściwości anizotropowych nanokompozytów polimerowych o podwyższonej przewodności elektrycznej....

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Stefan Filip Awietjan

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 47. Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Adam Stanisław Bajkowski

  Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

 48. Badania i poznanie mechanizmu zmian konduktywności elektrycznej nanorurek węglowych pokrytych nanokryształami metali szl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Anna Dobrzańska-Danikiewicz

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 49. Wpływ procesów biologicznych i fotochemicznych na przemiany związków benzotiazolowych i benzotriazolowych w środowisku w...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Ewa Edyta Felis

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 50. Optymalizacja struktury ubioru ochronnego dla noworodków urodzonych przedwcześnie przy zastosowaniu oryginalnych narzędz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów