Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 896 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kanał VDAC jako cel działania huntingtyny w rozwoju choroby Huntingtona

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Małgorzata Kmita

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 2. Korelacja dynamiki histonu łącznikowego H1 z przestrzenną architekturą chromatyny w jądrach komórkowych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 3. Ocena ekspresji heparanazy i jej rola w oknie implantacyjnym cyklu niekoncepcyjnego człowieka

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Jana Maria Skrzypczak

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I

 4. Dynamika chiralna i efekty relatywistyczne w reakcjach hadronowych i fotonowych z trzema nukleonami

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Alojzy Witała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 5. Symulacja i emulacja kwantowych układów silnie skorelowanych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Dziarmaga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 6. Aktywność owadobójcza białek Vip Bacillus thuringiensis w stosunku do szkodników upraw

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Adam Józef Kaznowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 7. Magnetyczne molekuły z kropek kwantowych z CdMnTe

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Łukasz Zygmunt Kłopotowski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 8. Monomolekularne warstwy organiczne kowalentnie związane z powierzchniami przewodzącymi w fotoindukowanej generacji tlenu...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Kazimierz Żak

  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny

 9. Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Oleg Gorbaniuk

  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 10. Znaczenie prognostyczne sztywności naczyń tętniczych u chorych z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Dariusz Gąsecki

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

 11. Tematyka polska w europejskiej twórczości muzycznej w okresie od I rozbioru do odzyskania niepodległości (1772-1918)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny

 12. Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Artur Zdunek

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 13. Agroturystyka jako działalność gospodarcza i dobro publiczne w gospodarstwach rolnych Pomorza Zachodniego.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Brelik

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny

 14. Wpływ onkogenu ras na ekspresję białka BNIP3 regulującego autofagię w warunkach hipoksji. Konsekwencje dla wrażliwości n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Leon Strządała

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

 15. Produkcja wodoru z biogazu za pomocą elektrycznego wyładowania barierowego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Mirosław Wojciech Dors

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 16. Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Aleksandra Świercz

  Instytut Chemii Bioorganicznej, Polskiej Akademii Nauk

 17. Metody automatycznej syntezy szybkich filtrów cyfrowych o stałych współczynnikach wykorzystujących resztowy system liczb...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Biernat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 18. Wpływ środowiska na poziom ekspresji i zróżnicowanie izoform akwaporyn u wybranych przedstawicieli mięczaków

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Romana Pieńkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 19. Nowe optycznie czynne ciecze jonowe ze stereogenicznym heteroatomem lub atropoizomerycznymi elementami chiralności zawie...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Drabowicz

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 20. Wpływ kurkuminy na modulację procesu starzenia in vitro prawidłowych komórek mięśni gładkich i śródbłonka naczyń, pochod...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Bielak-Żmijewska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 21. Poszukiwanie nowych źródeł syntezy i funkcjonowania tlenku azotu w odporności liści ziemniaka na Phytophthora infestans...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Floryszak-Wieczorek

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 22. Autyzm a przetwarzanie informacji związanych z własną osobą: badanie elektrofizjologiczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Mirosława Nowicka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 23. Akcja uliczna - studia nad procesami wzajemnego przenoszenia elementów sfery sztuki i sfery publicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: przew. kwal. II Artur Ryszard Tajber

  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Rzeźby

 24. Badania mineralogiczne składu artefaktów z epoki brązu - pozorne czy rzeczywiste źródło informacji archeologicznej?...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Puziewicz

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 25. Interakcje pomiędzy mikroflorą przewodu pokarmowego człowieka a składnikami żywności funkcjonalnej o właściwościach anty...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Aleksandra Duda-Chodak

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 26. Charakterystyka elektrochemiczna termodynamicznych i kinetycznych aspektów procesu absorpcji wodoru w dwu- i trójskładni...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Aleksander Czerwiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 27. Nanocząstki złota i srebra funkcjonalizowane rodnikami nitroksylowymi i ich zastosowanie w otrzymywaniu nowych hybrydowy...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Elżbieta Megiel

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 28. Wieloreferencyjne uogólnienie przybliżonej metody sprzężonych klasterów w zastosowaniu do cząsteczek wieloatomowych...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Tatiana Danuta Korona

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 29. Uniwersalna standaryzacja widm NMR na podstawie bezpośrednich pomiarów i obliczeń kwantowo-chemicznych magnetycznego ekr...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Karol Jackowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 30. Integracja czy dezintegracja systemów społeczno-ekonomicznych na obszarze postradzieckim w świetle koncepcji terytorialn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cezary Mądry

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 31. Rozwój regułowych języków zapytań stosowanych w systemach inteligentnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Piotr Szałas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 32. Nowoczesne architektury komputerowe i metoda elementów skończonych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Banaś

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki

 33. Elektrochemiczna cholesterylacja cukrów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Witold Morzycki

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 34. Spektroskopia nuklidów dalekich od stabilności przy użyciu komory jonizacyjnej z odczytem optycznym

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Lesław Pfützner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 35. Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntazy cystationiny.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 36. Reaktywne zderzenia zimnych cząsteczek polarnych w pułapkach

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Stanisław Idziaszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 37. Wpływ zmian struktury krystalicznej na własności dielektryczne i magnetyczne wybranych materiałów tlenkowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Radosław Marek Przeniosło

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 38. Splicing peptydowy - badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zasto...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Rolka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

 39. Skoniugowane związki magnetyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Irena Kulszewicz-Bajer

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 40. Ciecze jonowe zawierające grupy oligooksyetylenowe jako składniki elektrolitów w bateriach litowo-jonowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Ewa Zygadło-Monikowska

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 41. Poszukiwania związków o działaniu przeciwnowotworowym w grupie polifenolobenzotiazynonów oraz ich pochodnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Matysiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 42. Filogeneza mitochondrialnego DNA żab zielonych (Pelophylax) w obrębie Basenu Morza Śródziemnego.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Sebastian Hofman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Idea Europy i myśl filozoficzno-polityczna we współczesnej Hiszpanii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Danilo Facca

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 44. Kategoria traumy a przemiany teoretycznej myśli europejskiej XX wieku.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Leder

  INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII PAN

 45. Polskie pisarstwo kobiet w wieku XX: kontynuacje i zwroty

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Anna Kraskowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 46. Badanie haplotypów genu oraz stężenia białka w surowicy czynnika neurotrofowego mózgopochodnego (BDNF) oraz ich asocjacj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Stanisław Araszkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, Wydział Lekarski

 47. Synryftowy alkaliczny magmatyzm w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich: wiek, czas trwania i tempo dyferencjacji magmy.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Robert Anczkiewicz

  Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie

 48. Badanie pochodnych kwasu nikotynowego w celu wykazania ich potencjalnego działania radioochronnego i/lub radionaprawczeg...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Aneta Cheda

  Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

 49. Mechanizm zniszczeń obrazów panelowych z uwzględnieniem struktury przyrostów rocznych drewna i rzeczywistych fluktuacji ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Tadeusz Kozłowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 50. Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej: symbolika i dynamika tradycji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rozwadowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny